PRIVAATSUSPOLIITIKA

Patsientide isikuandmete töötlemisel lähtutakse OÜ Stomeris firmasisest privaatsuspoliitikast, mille alusel teavitatakse patsiente isikuandmete töötlemisest ning milliseid andmeid töödeldakse ja millised on inimese õigused seoses isikuandmete töötlemisega . OÜ Stomeri privaatsuspoliitika täitmisel lähtutakse Euroopa Parlamendi poolt kinnitatud Isikuandmete kaitse üldmääruse (kohaldatakse alates 25.05.2018.) nõuetest.

Isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Stomer registrikood 10086209; aadress Vanemuise 8-2,Tartu.; telefoni nr +372 7427464; meiliaadress: stomerhambaravi@gmail.com.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK

OÜ Stomer tegeleb patsiendile hambaraviteenuse osutamisega ning töötleb patsiendi kontaktandmeid ja terviseandmeid patsiendile kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil.

Terviseandmeid edastatakse hambalaborile ja neid hallatakse pilvepõhistes röntgenprogrammides. OÜ Stomeril on õigus konsulteerida patsiendi tervise küsimuste osas teise tervishoiuteenuse osutajaga. Tervishoiuteenuse osutamise osaks on patsiendile läheneva vastuvõtuaja meelde tuletamine ekirja või SMS-i teel, kui patsient on need kontaktandmed Stomerile esitanud.

OÜ Stomeril on võlaõigusseaduse § 769 alusel kohustus tervishoiuteenuse osutamine dokumenteerida. Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise eesmärgil hoiab OÜ Stomer patsiendi terviseandmeid ja tervishoiuteenuste osutamise ajalugu ravihaldusprogrammis ning edastab andmeid riiklikesse andmebaasidesse (Digilugu ja Digipilt). Tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmeid säilitatakse 110 aastat alates patsiendi sünnist.

Juhul kui tervishoiuteenuse osutamise eest tasumise kohustuse võtab üle Eesti Haigekassa, edastab OÜ Stomer Eesti Haigekassale arvestuse pidamiseks vajalikud andmed. Edastatud andmeid säilitatakse nii kaua, kui ravikindlustuse seadusest ja Eesti Haigekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingust tulenevalt vajalik on.

Kui OÜ Stomeri poole pöördub andmete saamiseks kohus või riigiasutus (politsei, prokuratuur, julgeolekuasutus), siis on OÜ Stomer kohustatud neile andmeid esitama vastavalt õigusaktide nõuetele.

INIMESE ANDMEKAITSEALASED ÕIGUSED

Õigus saada oma isikuandmetele juurdepääs

Inimesel õigus saada juurdepääs enda kohta käivatele isikuandmetele, sh isikutele ja asutustele, kellele andmeid on edastatud. Stomer väljastab patsiendile tema soovitud isikuandmed meili teel või paberkandjal. Paberkandjal andmed antakse taotlejale üle isiklikult patsiendi isikut tõendava dokumendi alusel või volikirja alusel teisele isikule tema isikut tõendava dokumendi alusel.

Õigus andmete ülekandmisele

Inimesel on õigus nõuda andmete ülekandmist teisele isikuandmete töötlejale (teisele juriidilisele või füüsilisele isikule). Selleks peab inimene esitama digiallkirjastatud avalduse e-kirja teel aadressile stomerhambaravi@gmail.com või paberkandjal allkirjastatud avalduse.

Avalduses peab sisalduma selle isikuandmete töötleja, kellele patsient enda andmete ülekandmist soovib ja järgnevad andmed: nimi (juriidiline või füüsiline isik); registri- või isikukood; juriidilise isiku kontaktisiku, kellele andmete edastamist soovitakse, nimi, isikukood ja e-posti aadress. Stomer kinnitab avalduse kättesaamiset ja selgitab välja, missuguseid andmeid patsient täpselt soovib üle kanda (näiteks ajaperiood, ravijuhti , terviseandmeid vm) ning edastab soovitud andmed patsiendi esitatud kontaktisiku e-posti aadressile

Õigus andmete parandamisele

Inimesel on õigus nõuda, et Stomer parandaks teda puudutavad ebaõiged isikuandmed või kui see on vajalik töötlemise eesmärgist lähtuvalt, siis täiendaks ebatäielikke isikuandmeid.

Inimese soovil andmete parandamiseks esitab ta enda isikuandmete digiallkirjastatud avalduse e-kirja teel aadressile stomerhambaravi@gmail.com või paberkandjal allkirjastatud avalduse.

Õigus kustutada oma andmeid kustutada

Inimesel on Määruse kohaselt õigus nõuda andmete kustutamist, kui-

isikuandmeid ei ole vaja algse kogumise või töötlemise eesmärgil

isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult

Inimese soovil andmete kustutamise kord on järgnev: Inimene esitab enda isikuandmete kustutamiseks digiallkirjastatud avalduse e-kirja teel aadressile stomerhambaravi@gmail.com või paberkandjal allkirjastatud avalduse.

Õigus teada oma andmete töötleja kontaktandmeid

Õigus oma õiguste kaitsele

Kui inimene leiab, et isikuandmete töötlemisel on OÜ Stomer rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda nii Andmekaitse Inspektsiooni kui kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on järgnevad: telefoni +372 627 4135; meiliaadress info@aki.ee; aadress Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129.